© 2020 Koot Accounting & Tax advice (trade name of G.C. Koot Accountancy B.V.)
All rights reserved | Genereal terms and conditions – Privacy statement – Complaints procedure

Privacyverklaring
Middels deze privacyverklaring willen we u informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, de reden dat wij deze gegevens verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Uitgangspunt hierbij is dat wij het belangrijk vinden dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Als we het in deze verklaring hebben over we, wij, ons of onze dan bedoelen we daarmee Koot Accountancy & Belastingadvies. Als we het hebben over u of uw dan hebben we het over u als bezoeker van onze website.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld
We verzamelen op drie verschillende momenten persoonsgegevens van u:

 1. Bij het bezoeken van de website
  Zodra u onze website bezoekt slaan we direct al wat informatie van u op. Zo gebruiken wij Google Analytics om te analyseren waar u vandaan komt en of u al een keer op de site bent geweest. De data die Google Analytics verzameld is compleet anoniem en geeft ons enkel een globaal beeld van de manier waarop personen onze website bezoeken en gebruiken.
  Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
 1. Bij contactmomenten
  Als u contact met ons zoekt slaan we een kleine hoeveelheid data op. Afhankelijk van de gekozen contactmogelijkheid kunnen wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en/of IP-adres bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
 2. Gedurende klantrelatie
  Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren en worden door ons bewaard conform de wettelijke voorschriften.

 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij maken soms gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten.

Wij kunnen op grond van wettelijke voorschriften verplicht worden gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

In geen geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan derden.

 

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens
Wij houden ons aan de wettelijk geregelde bewaartermijnen. Bij wet heeft u recht op vergetelheid wat betekent dat wij uw gegevens niet onnodig mogen bewaren.

 

Recht op inzage, wijziging of verwijdering en overige rechten
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op intrekking van uw toestemming.

Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@kootaccountancy.nl of gebruik maken van de contactgegevens op onze website.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra verwerkt en opgeslagen.

Onze werknemers zijn wettelijk en contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

 

Gebruik van cookies
Wij gebruiken in sommige gevallen cookies om het gebruik van onze website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van onze website.

Onze website genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van onze website. Wij houden bepaalde gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via onze website.

 

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Contact
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Koot Accountancy & Belastingadvies of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen via e-mail info@kootaccountancy.nl of ons contact-formulier.